Privacy

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiothese houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving die van toepassing zijn, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en bijbehorende typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Geen persoonsgegevens verstrekken aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Fysiothese verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen: uitvoering geven aan de behandelovereenkomst en administratieve doeleinden.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst. Hiervoor kunnen we de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • BSN;
 • ID nummer;
 • Huisarts;
 • Gegevens over gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiothese opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het nastreven van de hierboven beschreven doeleinden. Wij kunnen tevens persoonsgegevens delen met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet met andere partijen delen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Met partijen waaraan wij uw gegevens verstrekken, maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de volgende maatregelen:

 • Alle personen die namens Fysiothese van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cameratoezicht

Voor uw en onze veiligheid maken wij gebruik van cameratoezicht voor:

 • Toegangscontrole van onze fysiotherapiepraktijk;
 • Bewaking en beveiliging van goederen en personen aanwezig in de wachtruimte/trainingszaal.

De camera’s maken geen geluidsopnames. De camerabeelden worden na 8 dagen overgeschreven en worden alleen in het geval van calamiteiten gebruikt. 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of om deze in opdracht van uzelf direct aan een andere partij te laten overdragen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen via de klachtenregeling van de praktijk of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.